Atletismo                                              Natación

Oro:   Diana Pérez    Fedecajas         Oro:       Pedro Puerto   Fedecajas 

Plata: Catalina Roz   Cofrem              Plata:    Jair Suárez      Cofrem

                                                             Bronce: Yimi García      Cofrem 

Rana Femenino                                  Rama Masculino

Oro:        Comfenalco Valle                Oro:       Cajasai 

Plata:      Cofrem                                 Plata:     Comfenalco Valle        

Bronce:  Comfatolima                         Bronce:  Cofrem

Voleibol Mixto                                     Bolos

Oro:        Comfamiliar Nariño             Oro:        Cofrem SENA    

Plata:      Cofrem SENA                     Plata:      Cofrem Club Buen Vivir                

Bronce:   Comfacesar                        Bronce:   Comfacundi

Fútbol de salón Femenino                 Fútbol de salón masculino

Oro:        Cofrem                                 Oro:           Cajasai

Plata:      Comfacesar                         Plata:        Comfamiliar Huila          

Bronce:   Comfenalco Quindío           Bronce:     Comfamiliar Nariño

Tejo                                                     Minitejo femenino

Oro:         Cofrem                                Oro:           Comfacasanare   

Plata:       Comfacasanare                  Plata:        Comfamiliar Huila         

Bronce:    Comfacesar                        Bronce:     Cofrem  

Minitejo masculino                              Fútbol 11                                   Fútbol 7

Oro:          Cofrem                               Oro:          Cofrem Movilco        Oro:    Cajasai

Plata:        Comfatolima                      Plata:       Comfenalco Quindío Plata: Cofrem

Bronce:    Comfaoriente B                     Bronce: Comfenalco Vale                 Consuerte                

Baloncesto femenino                          Balonesto masculino

Oro:         Comfamiliar Nariño             Oro:           Cofrem Fundacity

Plata:       Cofrem A Magisterio           Plata:        Comfamiliar Nariño        

Bronce:    Cofrem B Santa Helena     Bronce:     Cofrem Registraduría